รายงานสรุปรวมคะแนนผลการประเมินข้อที่ 1 - 3 ระดับชั้น ม.1  
รายงานสรุปรวมคะแนนผลการประเมินข้อที่ 4 - 8 ระดับชั้น ม.1  
รายงานสรุปรวมคะแนนผลการประเมินข้อที่ 1 - 3 ระดับชั้น ม.2  
รายงานสรุปรวมคะแนนผลการประเมินข้อที่ 4 - 8 ระดับชั้น ม.2  
รายงานสรุปรวมคะแนนผลการประเมินข้อที่ 1 - 3 ระดับชั้น ม.3  
รายงานสรุปรวมคะแนนผลการประเมินข้อที่ 4 - 8 ระดับชั้น ม.3  
รายงานสรุปรวมคะแนนผลการประเมินข้อที่ 1 - 3 ระดับชั้น ม.4  
รายงานสรุปรวมคะแนนผลการประเมินข้อที่ 4 - 8 ระดับชั้น ม.4  
รายงานสรุปรวมคะแนนผลการประเมินข้อที่ 1 - 3 ระดับชั้น ม.5  
รายงานสรุปรวมคะแนนผลการประเมินข้อที่ 4 - 8 ระดับชั้น ม.5  
รายงานสรุปรวมคะแนนผลการประเมินข้อที่ 1 - 3 ระดับชั้น ม.6  
รายงานสรุปรวมคะแนนผลการประเมินข้อที่ 4 - 8 ระดับชั้น ม.6  
รายงานสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับชั้น ม.1  
รายงานสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับชั้น ม.2  
รายงานสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับชั้น ม.3  
รายงานสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับชั้น ม.4  
รายงานสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับชั้น ม.5  
รายงานสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับชั้น ม.6  
   
รายงานสรุปรวมคะแนนผลการประเมินข้อที่ 1 - 3 โรงเรียนลำปลายมาศ  
รายงานสรุปรวมคะแนนผลการประเมินข้อที่ 4 - 8 โรงเรียนลำปลายมาศ  
รายงานสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนลำปลายมาศ  
   
   

 

 

 

จัดทำโดย ครูสุรเดช ปุยะติ
โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์