Lamplaimat

พนังงานราชการและครูอัตราจ้าง

พนักงานราชการ

         

 นางชวัลรัตน์  สิมมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ว่าที่ร้อยตรีพิชิต  เรืองสุขสุด
กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลานามัย

 

นายชัชพงศ์  เครือจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

         
     mano    

 นางสาวกมลวรรณ  กาญจนากาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  นายมโน  พงศ์พรหมนาถ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
 
  นายศตวรรษ  เติมทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
         
         
 นางสาวสุพัคพิชา  พระภูจำนงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
       

 

ครูอัตราจ้าง

         
     soc pakpakorn   chamaiporn 

นายพฤฒิรัฎฐ์  วุฒิพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา 
และวัฒนธรรม

  นายภาคย์ปกรณ์  ศรียางค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
  นางสาวชไมพร  อาสนสุวรรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
         
         
นางสาวเกษรินทร์  กิ่งเกษ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
   นางยุพิน  กะซิรัมย์
งานแนะแนว
  นายกฤติ  สัตยาพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
         
 emp phuticha   emp praseurtsak     
นางสาวพุทธิชา  สะโม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   นายประเสริฐศักดิ์  สีหะวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
   นางสาวสุกัญญา  วังสนาม
เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
         
         
 นายณัฐพล  สายเล็ก
กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลานามัย