เนื้อหา

O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

1.SAR โรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2563

2.รายงานอบรมพัฒนาศักยภาพครู

3.รายงานผลการดำเนินการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา