เนื้อหา

O27-หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

1.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคล

2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคล

4.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

5.หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกบุคลากร

6.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ