เนื้อหา

O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1.ขั้นตอนการขอรับหลักฐานทางการศึกษา

2.คู่มือการให้บริหารงานพยาบาล

3.คู่มือการใช้ห้องสมุด

4.คู่มืองานแนะแนว

5ผังงานขอใช้อาคารและสถานที่