เนื้อหา

O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

1.สถิติการขอรับบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษาและเอกสารทางการศึกษา

2.สถิตินักเรียนย้ายเข้า-ย้ายออก

3.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการห้องพยาบาล

4.สถิติการให้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ 2564

5.สรุปสถิติผลการจัดกิจกรรมแนะแนว ปีงบประมาณ 2564

6.สถิติการขอใช้บริการอาคารสถานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป