Lamplaimat

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 

ปฏทนรบสมคร2

คุณสมบัติการสมัครชั้น ม.1 และ ม.4
1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า (สมัคร ม.1)
2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า (สมัคร ม.4)
3) ไม่จำกัดอายุ

หลักฐานการสมัคร
1) ใบสมัคร
2) สำเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า (สมัคร ม.1)
4) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า (สมัคร ม.4)
5) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปสีหรือขาวดำ หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
6) วุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรที่แสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
7) ผลสอบ O-NET (ยื่นในวันสมัคร - 28 มีนาคม 2561)