ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (ความสามารถพิเศษ)

krut

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ประเภทความสามารถพิเศษ)

 

 

ผลการคดเลอก ม.1 ความสามารถพเศษ