Lamplaimat

ฝ่ายบริหาร

 

 

 นายไพศาล  สังกะเพศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

     
     

 นายอนันต์  สะโม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

นายสมบัติ  ศรีผดุง
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

     
     

นายพรพรต  เจนสุวรรณ์
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวกมลลักษณ์  จำปาศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป