Lamplaimat

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

 นายสมาน  สอนสะอาด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

         
         
 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ   นายประวิทย์  ปานทอง     นางดรุณี  วัฒนะ
         
         
นางดรุณี  ศรีวราลักษณ์    นางขนิษฐา  สกุลไพศาล    นายเกษม  ศรีวราลักษณ์ 
         
         
 นายสิทธาปกรณ์  ศรีโสภา    นายพนม  วงษ์ถม   นางรัตนาวดี  ประเสริฐโส 
         
         
 นางสาวดุษณีย์  ชะลุนรัมย์    นางสาวจิอาภา  ทิพเหลือง    นางสาวสุพิศ  ริสา
         
         
 นายธาราดล  สิงห์สูงเนิน   นางสาวกนกวรรณ  ศิริญญาวัจน์    นางสาวหทัยชนก  เหล็กดี 
         
         
นางนภัสภรณื  บุญสอน     นายกฤติชัย  ไกรสร   นางสาวจิราภรณ์  ต่อฤทธิ์ 
         
         
 นางสาวชุติกาญจน์  คำแก้ว    นางสาวกฤษณา  คล่องแคล่ว   นางสาวพัชราภรณ์  คะเรรัมย์