Lamplaimat

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 นายสิน  ตาน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         
         
 นายมิตร  โรปริรัมย์   นายชวน  พงษ์สิงห์จันทร์    นายขรรค์ชัย  พันธุยา 
         
         
นางภิสยา  มาประจง     นางอุไรรัตน์  พงษ์นาคินทร์    นางสาวลัคณา  ทองศรี
         
         
นายวันนา  นาราช     นางกาญลดา  แก้วชนะ   นางรัติกาล  อภิรักษ์ 
         
         
 นายยรรยงค์  กะซิรัมย์   นางลำใย  คะเลารัมย์     นายนพชัย  วุฑฒยากร
         
         
 นายณัตฐพล  ปะวะเสนะ    นางสาวรัชดาพร  สังข์รัมย์    นางสาวอรุณี  มาศรี