Lamplaimat

เอกลักษณ์โรงเรียน

 

เอกลักษณ์โรงเรียนลำปลายมาศ

มีบรรยากาศดีแห่งการเรียนรู้

อัตลักษณ์โรงเรียนลำปลายมาศ

ลูกลำปลายมาศ  รักรียนรู้

คำขวัญโรงเรียนลำปลายมาศ

พึ่งตนเอง  เคร่งวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เป็นผู้นำ

คติธรรมโรงเรียนลำปลายมาศ

" ปัญญา  นรานํ  รตนํ "
ปัญญาดุจแสงสว่างแห่งนรชน