Lamplaimat

เนื้อหา

O22-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564