Lamplaimat

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนเวลาเรียน

ว862

แจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

final 1 62 M1

final 1 62 M2

final 1 62 M3

final 1 62 M4

final 1 62 M5

final 1 62 M6

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Midterm 1 62 M1

Midterm 1 62 M2

Midterm 1 62 M3

Midterm 1 62 M4

Midterm 1 62 M5

Midterm 1 62 M6

การใช้งานระบบชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนลำปลายมาศ

การใช้งานระบบชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนลำปลายมาศ

อ่านเพิ่มเติม: การใช้งานระบบชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนลำปลายมาศ

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม: ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562